Tutustu uusiin suunnittelupaketteihin!

Glowdia Oy:n palvelun Käyttöehdot (“Käyttöehdot”)

  Luotu 8.5.2018

1. Yleistä käyttöehdoista

Glowdia Oy (“Glowdia”) tarjoaa Kuluttaja-asiakkaille (“Asiakas”) tuottamallaan sivustolla sisustussuunnittelupalvelua etänä (“Verkkopalvelu”) Nämä yleiset Käyttöehdot koskevat Glowdian tuottamaa Verkkopalvelua, jonka kautta Asiakas voi tilata sisustussuunnittelupalvelua. Sisustussuunnitelman toimittaminen edellyttää rekisteröitymistä ja näiden Käyttöehtojen hyväksymistä. Näiden lisäksi Asiakas täyttää ja toimittaa Verkkopalvelun pyytämät tiedot. Näiden Käyttöehtojen lisäksi Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Glowdian Toimitusehtoja. Käyttämällä Verkkopalvelua Asiakas hyväksyy  käyttämishetkellä voimassaolevat Käyttöehdot. Glowdialla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Verkkopalvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti ilmoituksen tekemisestä. Suosittelemme tutustumaan Käyttöehtoihimme säännöllisesti.

2. Tekijän oikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Verkkopalvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Verkkopalvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Verkkopalveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Glowdialle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Glowdia on hankkinut sopimuksella käyttöoikeudet mahdollisiin immateriaalioikeuksiin erillisellä sopimuksella kolmansilta osapuolilta. Kaikki Glowdialle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Glowdialle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään. Glowdialla ja Glowdian yhteistyökumppaneilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta muokata tai julkaista Asiakkaan Verkkopalvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa. Asiakas myöntää Glowdialle  ja Glowdian yhteistyökumppaneille oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja saattaa yleisön saataviin Verkkopalvelussa julkaistavaksi lähetettyä aineistoa, jollei muuta ole sovittu. Glowdian Verkkopalvelun sisällön tai sen osan ja sisustussuunnitelmien tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman etukäteistä kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten.

3. Vastuut

Glowdia vastaa Verkkopalveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista, kolmannelta osapuolelta saadusta aineistosta, johon Glowdia on saanut käyttöoikeudet ja  muista immateriaalioikeuksista. Glowdia ei vastaa Verkkopalvelun muusta sisällöstä eikä muusta Verkkopalvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Asiakas vastaa Vekkopalveluun toimittamastaan ja  jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Verkkopalvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Glowdialle, Glowdian sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Glowdialle tai kolmannelle osapuolelle Verkkopalvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. Mikäli Asiakas  toimittaa Verkkopalveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Glowdia voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia Asiakkaan tilaamaan palvelun toimittamiseen ja kaupallisessa toiminnassa. Kuvan/videon lähettäneen Asiakkaan tulee tarvittaessa pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Glowdia ei vastaa Verkkopalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden,  teknisten vikojen, virusten tai muiden haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Glowdia ei vastaa Asiakkaalle tai tämän omaisuudelle (mukaan lukien mm. Asiakkaan tietokonejärjestelmät ja muut laitteistot sekä näiden tietosisältö) mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai odottamattomista vahingoista siinä määrin kuin se Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisesti on sallittu. Glowdian enimmäisvastuu maksullisten Palveluiden osalta Asiakkaalle tai tämän omaisuudelle aiheutettuihin välittömiin vahinkoihin rajoittuu määrään, joka vastaa Asiakkaan yhden (1) suunnittelupaketin määrään. Maksuttomien palveluiden osalta Glowdia ei vastaa Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai odottamattomista vahingoista siinä määrin kuin tämän Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisesti on sallittua.

4. Yksityisyyden suoja

Verkkopalvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja Asiakkaiden tietoturvan parantamiseksi Asiakkaan tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä (”cookies”). Eväste (“cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa Asiakkaan laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun Asiakkaan tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa Asiakkaan IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjiä on tullut verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle ja mistä verkkotunnuksesta Asiakas on tullut verkkosivulle. Glowdian verkkosivustoilla käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googlen palveluihin. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.

5. Käyttäjän velvollisuudet

Asiakkaan tulee säilyttää luottamuksellisesti ja vain omassa tiedossaan Verkkopalvelun käyttämiseksi tarvittava käyttäjätunnus ja salasana. Asiakas on täysin vastuussa sen käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Glowdialle sen käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta. Asiakkaan velvollisuutena on kustannuksellaan hankkia ja ylläpitää Palvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet, yhteydet ja ohjelmistot.

6. Glowdian velvollisuudet

Glowdia pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan, että Verkkopalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Glowdialla on kuitenkin oikeus ottaa Verkkopalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä, kun siihen on Glowdian harkinnan mukaan perusteita, kuten mukaan lukien;
  • rajoituksetta huollon;
  • asennuksen;
  • muutostyön;
  • turvallisuuden;
  • järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
  Glowdialla on velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen sähköpostitse, mikäli Verkkopalvelu joutuu tietomurron kohteeksi. Verkkohyökkäyksistä Glowdia on velvollinen ilmoittamaan viipymättä tietosuojavaltuutetulle. Glowdialla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Verkkopalvelusta tai lopettaa Verkkopalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi Glowdialla on oikeus poistaa Asiakkaan käyttöoikeus Verkkopalveluun, esimerkiksi asiattomasta käytöksestä tai häiriköinnistä johtuen.

7. Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Glowdia pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin ja niiden väärinkäyttöä. Asiakas ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Lisätietoa löydät tietosuojaselosteestamme.

8. Henkilötietojen tallennus ja käyttö

Asiakas antaa suostumuksensa, että hänen Verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamansa henkilötiedot tallennetaan Glowdian asiakasrekisteriin ja että näitä tietoja käytetään esimerkiksi tilastollisen tiedon keräämiseksi Verkkopalvelun käytöstä ja suoramarkkinointiin. Glowdia sitoutuu suojelemaan Asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään henkilötietoja vastuuntuntoisella tavalla. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin ilman Asiakkaan antamaa suostumusta. Tarkemmin henkilötietojen käytöstä voit lukea tietosuojaselosteestamme. Glowdia voi käyttää alihankkijoita Verkkopalvelun tarjoamiseksi, jolloin Glowdialla voi olla tarve luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja alihankkijoilleen Verkkopalvelun tarjoamisen toteuttamiseksi. Alihankkijat eivät saa käyttää Verkkopalvelun tarjoamiseksi luovutettuja henkilötietoja muihin tarkoituksiin ja Glowdia edellyttää, että sen käyttämät alihankkijat sitoutuvat suojelemaan Asiakkaiden yksityisyyttä. Asiakas voi tarkistaa ja päivittää omia henkilötietojaan Verkkopalvelun käyttöliittymän kautta.

9. Käyttöehtojen muuttaminen

Glowdialla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja tarvittaessa. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan säännöllisesti voimassaolevat Käyttöehdot.

10. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Oulun käräjäoikeudessa.

11. Yhteystiedot

Glowdia Oy [email protected]